Članom 200. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da će se oštećenom licu, tj. licu koje je pretrpelo nematerijalnu štetu, isplatiti pravična novčana naknada u skladu sa intenzitetom i težinom povreda. Zakonom je propisano da će se pravična novčana naknada isplatiti u slučaju da oštećeni pretrpi: fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica kao i za strah. Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju je propisano pod kojim uslovima oštećeni može da ostvari pravo na novčanu naknadu. Advokat za naknadu stete. Advokat za naplatu stete. Naknada stete advokat.