Jedan od najčešćih problema koji se javlja u praksi, a vezano je za prava deteta koja opet proističu iz obaveza roditelja, je pitanje izdržavanja deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. Naime, sud će presudom obavezno odlučiti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Alimentacija advokat. Advokat za naplatu alimentacije.