Članci

Prodaja zemljišta investitoru ugovor advokat.

Bilo da ste izgubili ugovor o otkupu stana, nije rešeno vlasništvo nad zemljom ili je zgrada nelegalno izgrađena,pomoći čemo Vam oko uknjižbe

Brzo i jednostavno pribavljamo izvode iz matičih knjiga, apostil pečate i prepise presuda, rešenja, ugovora u Srbiji i Crnoj Gori.

Naša advokatska kancelarija uspešno zastupa klijente u postupcima ukidanja zabrana ulaska u Austriju i ostale zemlje Šengenskog prostora. Brisanje zabrane Austrija advokat

Advokatska kancelarija Živković & Dakić je zaključila ugovor o dugoročnoj saradnji i zastupanju sa brendom NuNu Swing. Naša advokatska kancelarija je zastupala …

Naša advokatska kancelarija će Vas na osnovu dugogodišnjeg iskustva savetovati u pitanjima vezanim za sticanje hrvatskog državljanstva.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od načina na koji neko može da upravlja svojom imovinom za slučaj smrti, tj. utiče na to kako će ona biti raspodeljena. Njegovo zaključivanje ne prati komplikovana birokratska procedura, ali Vaš advokat za ugovor o doživotnom izdržavanju mora da ima sva potrebna znanja i iskustva iz oblasti naslednog i imovinskog prava.

Ponosni smo što možemo da vas obavestimo da smo zaključili ugovor o dugoročnoj saradnji i zastupanju sa „ONE Concept Store“ iz Beograda. …

Ukoliko Vam je potreban advokat za ostavinski postupak u Nemačkoj, pružićemo Vam pravne usluge radi njegovog uspešnog sprovođenja.

Naša advokatska kancelarija uspešno zastupa klijente u postupcima ukidanja (brisanja) zabrane ulaska u Saveznu Republiku Nemačku i ostale zemlje Šengenskog prostora. Šengen-zonu čine zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma koji predviđa slobodno kretanje ljudi i robe u okviru država potpisnica.

Zaposleni u državnim institucijama (prosveta, zdravstvo i sl) koji su raspoređeni na radnim mestima: čistačice, spremačice, domara, ložača, majstora održavanja, tehničara održavanja, itd. po pravilu ostvaruju pravo na minimalnu zaradu.

Informacione tehnologije i društvene mreže su, zasigurno, pomogle brojnim autorima da svoja autorska dela brže i lakše promovišu i učine dostupnim širokim nadonim masama. Ipak, razvojem informacionih tehnologija svedoci smo i sve češće povrede i zloupotrebe autorskih prava. Naravno, ovo ne znači da se autorska prava ne krše i na neki od ranije poznatih načina, ali je sada mogućnost njihove povrede znatno povećana.

U ostavinskim postupcima se često nasleđuju dugovi. Ova odgovornost ima zakonska ograničenja koje treba znati pre odluke o prihvatanju nasleđivanja.

Važnost poštovanja i primene ovog zakona je usko povezana sa vrtoglavim rastom upotrebe online web shopova i aplikacija od onih preko kojih naručujemo hranu iz omiljenog restorana, preko video igrica, do aplikacija preko kojih kupujemo najlepše komade garderobe. Zaštita podataka o ličnosti advokat.

Uslovna osuda je u našem krivičnom zakonodavstvu jedna od mera upozorenja koju izriče sud u krivičnom postupku. Dakle, uslovna osuda nije kazna (postoje dve- novčana kazna i kazna zatvora), nego jedan blaži vid krivične sankcije. Uslovna osuda advokat.

Povredom na radu u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju ( ZZS) se smatra svaka povreda osiguranika (zaposlenog) koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Povreda na radu advokat. Naplata stete advokat.

Jedno od najbitnijih, a u današnje vreme svakako i najosetljivijih dejstava bračne zajednice, je pitanje imovinskih odnosa. Imovina supružnika može biti posebna i zajednička, ali supružnici mogu svoje imovinske odnose urediti i na poseban način, tj. bračnim ugovorom. Podela imovine advokat. Imovina supruznika.

Pravo na novčanu odštetu zbog neosnovanog pritvaranja imate kada ste bili lišeni slobode, a protiv Vas nije pokrenut krivični postupak, kada je postupak obustavljen, zatim kada je optužba odbijena (najčešće zbog zastarelosti krivičnog gonjenja) ili je postupak okončan donošenjem oslobađajuće presude (u postupku se utvrdi da delo za koje je neko optužen uopte nije krivično delo ili da ga optuženi nije učinio). Neosnovano privodjenje advokat.

Jedan od najčešćih problema koji se javlja u praksi, a vezano je za prava deteta koja opet proističu iz obaveza roditelja, je pitanje izdržavanja deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. Naime, sud će presudom obavezno odlučiti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Alimentacija advokat. Advokat za naplatu alimentacije.

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. U trenutku smrti ostavioca, zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike. Deoba nasledstva advokat. Deoba imovine advokat. Ostavinski postupak advokat.

Advokatska kancelarija Živković Dakić dugi niz godina s velikim uspehom zastupa klijente u postupcima ukidanja (brisanja) zabrane ulaska u zemlje Šengen- zone. Ukidanje zabrane ulaska u Sengen advokat.

Postoje dva načina da se sprovede razvod braka. Jedan, znatno lakši i brži je sporazumni razvod braka. Kod ovakvog postupka supružnici zaključuju predlog sporazuma koji podnose sudu i ti postupci se, po pravilu, okončavaju na jednom ročištu. Ono što je bitno jeste da se ispoštuje forma ovakvog sporazuma, tj. da supružnici u njemu postignu saglasnost u pogledu raspodele zajedničke imovine supružnika i vršenja roditeljskog prava. Razvod braka advokat. Advokat za razvod braka.

Naknada štete i postupak u slučaju nastanka štete proistekle iz saobraćajne nezgode je olakšana tim pre što je Zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila propisano obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Ovakva vrsta osiguranja je osiguranje od autoodgovornosti. Advokat za naplatu osiguranja. Naplata stete advokat.

Zakonom o rokovima izmerenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama su propisani rokovi za izmirenje novčanih obaveza između javnog sektora i privrednih subjekata. Cilj donošenja ovog zakona je sprečavanje mogućnosti neizmirenja novčanih obaveza. Naplata dospelih potrazivanja advokat. Izvrsenje advokat. Advokat za izvršni postupak.

Članom 200. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da će se oštećenom licu, tj. licu koje je pretrpelo nematerijalnu štetu, isplatiti pravična novčana naknada u skladu sa intenzitetom i težinom povreda. Zakonom je propisano da će se pravična novčana naknada isplatiti u slučaju da oštećeni pretrpi: fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica kao i za strah. Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju je propisano pod kojim uslovima oštećeni može da ostvari pravo na novčanu naknadu. Advokat za naknadu stete. Advokat za naplatu stete. Naknada stete advokat.

Predbračni ugovor, što je ustaljeni žargonski naziv, ili bračni ugovor, što je termin važećeg Porodičnog zakona iz 2005. godine, predstavlja ugovor kojeg zaključuju supružnici pre ili nakon zaključenja braka, a njegov cilj je regulisanje isključivo imovinskih odnosa supržnika tokom trajanja braka i/ili po prestanku braka. Predbračni ugovor advokat. Advokat za predbracni ugovor.