Deoba nasledstva i ustupanje naslednog dela pre deobe

Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja su ostaviocu pripadala u trenutku smrti. U trenutku smrti ostavioca, zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike. Ukoliko se prihvate nasledstva,  naslednici imaju pravo da zahtevaju deobu nasledstva u svakom trenutku, osim u nevreme (Zakon o nasleđivanju, član 228). Deoba nasledstva advokat.

Pre nego što se naslednici odluče na deobu nasledstva, svaki od njih može ugovorom svoj nasledni deo, potpuno ili delimično, preneti na drugog naslednika, koga on izabere. Dakle, potrebno je prvo da se naslednik prihvati nasledstva, a zatim na isti način izjavi da svoj nasledni deo prenosi na drugog naslednika koga on izabere i koji ima sposobnost za nasleđivanje. Naslednik na kog se prenosi nasledni deo takođe mora da se prihvati nasleđa, ali i da prihvati prijem naslednog dela koji mu ustupa drugi naslednik. Ugovor o prenosu naslednog dela mora biti zaključen kod javnog beležnika (notara) u obliku javnobeležnički potvrđene tj. solemnizovane isprave.

Naslednici, sve dok ne dođe do deobe nasledstva, zajednički upravljaju i raspolažu imovinom koju su nasledili. Kad nema izvršioca zaveštanja, a naslednici se ne slože o upravljanju nasledstvom, sud će, na zahtev nekog od njih, postaviti upravitelja koji će za sve njih upravljati nasledstvom, ili će svakom nasledniku odrediti deo nasledstva kojim će on upravljati.

Za upravitelja sud može postaviti i nekog od naslednika.

Predmeti domaćinstva veće vrednosti koji služe svakodnevnim potrebama ostaviočevog bračnog druga i naslednika koji je s ostaviocem živeo u istom domaćinstvu ostaviće mu se na njegov zahtev, a njihova će se vrednost uračunati u deo tog naslednika.

Ako vrednost tih predmeta premaši vrednost naslednog dela, naslednik kome su predmeti ostavljeni isplatiće tu razliku ostalim naslednicima u novcu, o roku koji sud prema okolnostima odredi.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja i nedoumice vezane za ovo oblast, naša advokatska kancelarija će Vam pružiti potrebnu pravnu pomoć.  Deoba nasledstva advokat.