Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od načina na koji neko može da upravlja svojom imovinom za slučaj smrti, tj. utiče na to kako će ona biti raspodeljena. Njegovo zaključivanje ne prati komplikovana birokratska procedura, ali Vaš advokat za ugovor o doživotnom izdržavanju mora da ima sva potrebna znanja i iskustva iz oblasti naslednog i imovinskog prava.

Ovim ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da se posle njegove smrti prenese pravo svojine ili neko drugo pravo na tačno određenoj stvari na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da primaoca izdržava do smrti i sahrani ga.

Ono što ugovor o doživotnom izdržavanju razlikuje od npr. testamenta (zaveštanja) je to što imovina koja je obuhvaćena ovim ugovorom uopšte ne ulazi u ostavinsku masu primaoca izdržavanja-ostavioca nakon njegove smrti. Dakle, tu imovinu naslednici ne mogu nikako da naslede. Nužni nasledni deo se nikako ne može odnositi na imovinu obuhvaćenu ovim ugovorom.

Ovaj ugovor se overava kod javnog beležnika. Ipak, javni beležnik nije ovlašten da strankama sastavlja ugovore, niti da vodi računa o pravima i obavezama jedne i druge strane. Njegova uloga je da potvrdi da predmetna nepokretnost (najčešće) može biti preneta za slučaj smrti na davaoca izdržavanja i njegova klauzula potvrđuje da su upravo navedena lica potpisala određeni ugovor.

U slučaju da je jedna od ugovornih strana starija od 65 godina, zahteva se i nalaz veštaka psihijatra kako bi se kasnije otklonila mogućnost poništenja ovakvog ugovora iz razloga što je primalac izdržavanja bio duševno bolestan.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju je moguć ako odnosi između davaoca i primaoca postanu nepodnošljivi. Ukoliko razmišljate o ovom koraku, morate imati na umu da on iziskuje dodatne troškove jer se i raskid ugovora overava kod javnog beležnika. Nadalje, primalac izdržavanja dužan da da naknadu davaocu za do tada primljena davanja i usluge. Naravno, stranke uvek mogu da se dogovore drugačije.

Drugi razlog raskida ugovora promena okolnosti usled kojih je ispunjenje ugovornih obaveza postalo nemoguće.

Ugovorom o doživotnom izdržavanju mogu biti određena različita prava i obaveze (davanja i činjenja) i neophodno je da bude sačinjen sa posebnom pažnjom na svaki konkretan slučaj. Uopšteno, obaveza izdržavanja podrazumeva obezeđivanje hrane, stanovanja, odeće, redovno odvođenje lekaru, troškove lečenja i sl.

Baš zbog toga što se potrebe i mogućnosti stranaka razlikuju od slučaja do slučaja, advokat za ugovor o doživotnom izdržavanju mora da sagleda sve aspekte prava i obaveza jedne i druge strane kako bismo mogućnost zloupotrebe sveli na najmanji mogući nivo. Naša kancelarija ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i može sa zadovoljstvom da Vam pomogne u zaključivanju ovog ugovora.