Osiguranje od autoodgovornosti

Saobraćajna nezgoda za sobom, bez izuzetka, ostavlja kao posledicu materijalnu štetu na motornom  vozilu. Advokat za naplatu osiguranja. Bilo da su u saobraćajnoj nesreći učestvovala dva ili više vozila, bilo da je pričinjena šteta u većem ili manjem obimu, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima šteta se mora nadoknaditi i uspostaviti ranije stanje, tj. stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala, što je propisano članom 185. navedenog Zakona. Ukoliko pretrpite materijalnu štetu imate pravo na nadoknadu štete od lica koje je skrivilo saobraćajnu nezgodu. Pitanja sa kojima se susrećemo kod naših klijenta su:

  • Od koga se može zahtevati nadoknada štete?
  • Ko utvrđuje visinu štete?
  • U kom roku se može očekivati isplata štete?
  • Kojim pravnim sredstvima se može raspolagati u slučaju neadekvatne visine isplaćene naknade štete?

 

Od koga se može zahtevati nadoknada štete u slučaju saobraćajne nezgode?

Naknada štete i postupak u slučaju nastanka štete proistekle iz saobraćajne nezgode je olakšana tim pre što je Zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila propisano obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Ovakva vrsta osiguranja je osiguranje od autoodgovornosti, i u daljem tekstu ćemo Vas poučiti na koji način uz našu stručnu pravnu pomoć možete da ostvarite svoja prava. Dakle, prilikom registracije motornog vozila, vlasnik se kupovinom polise osiguranja od autoodgovornosti osigurava da će osiguranje sa kojim je zaključio ugovor, nadoknaditi štetu koju pričini svojim motornim vozilom. Ovo u praksi znači da će Zahtev za nadoknadu štete biti upućen osiguravajućem društvu sa kojim je štetnik zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti. Naša advokatska kancelarija, u cilju maksimalne isplate štete i zaštite naših klijenata, pruža stručnu pravnu pomoć oštećenima u vidu prikupljanja potrebne dokumentacije od svih nadležnih državnih organa i institucija, sastavlja odštetne zahteve, zastupa oštećene u vansudskom postupku naknade štete (mirnom postupku) kao i u svim sudskim postupcima vezanim za saobraćajnu nesreću.

Ko utvrđuje visinu štete na vašem vozilu i kako ćemo u celosti zaštiti Vaša prava prilikom procene visine štete?

Inicijalno visinu štete na Vašem motornom vozilu utvrđuju sastavljanjem zapisnika o oštećenjima procenitelji osiguravajuće kuće. Na osnovu pomenutog zapisnika se precizira iznos materijalne štete koju osiguranje rezerviše za isplatu oštećenom. Šta ukoliko niste zadovoljni sa sadržinom zapisnika o oštećenjima i opredeljenom visinom štete? Naša advokatska kancelarija u saradnji sa eminetnim auto servisima u Vaše ime i za Vaš račun podnosi Prigovor na zapisnik o oštećenjima, a sve u cilju pravilnog, detaljnog i sveobuhvatnog obračunavanja visine štete kako biste u celosti naplatili štetu. Stoga Vas savetujemo da što detaljnije slikate i dokumentujete sva oštećenja koja su nastala na Vašem motornom vozilu, kako bi se na osnovu raspoložive fotodokumentacije utvrdila stvarna visina materijalne štete na Vašem motornom vozilu.

Koji su rokovi za isplatu štete?

Društvo za osiguranje je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu, te da dostavi ponudu za isplatu štete. Neretko se u praksi dešava da u navedenom roku osiguravajuće kuće isplate samo deo ukupne materijalne štete, koji se smatra nespornom visinom štete, što suštinski znači da osnov odštetnog zahteva nije sporan, ali da je potrebno dodatno utvrditi celokupan obim nastale štete. Uz pomoć svih raspoloživih pravnih sredstava uspevamo da naši klijenti dobiju maksimalne iznose na ime naknade štete.

Kojim pravnim sredstvima se može raspolagati u slučaju neadekvatne visine isplaćene naknade štete?

Oštećeni ima pravo na prigovor u vansudskom postupku naknade štete (mirnom postupku). Prigovor se podnosi komisiji osiguravajućeg društva, koja ima obavezu da u zakonskom roku od 15 dana donese odluku po prigovoru. Ukoliko odlukom po prigovoru nisu u potpunosti zadovoljeni interesi naših klijenta, u ime i za račun naših klijenata podnosimo prigovor i Narodnoj banci Srbije. Takođe, ukoliko u mirnom postupku naš klijent nije u celosti obeštećen, sa velikim uspehom zastupamo klijente u sudskim postupcima za naknadu štete. Ukoliko imate neke nedoumice ili želite bliže da se informišete o Vašim pravima i načinu naplate štete, budite slobodni da nas kontaktirate. Advokat za naplatu osiguranja.