Zabrana ulaska u Nemačku

Naša advokatska kancelarija uspešno zastupa klijente u postupcima ukidanja (brisanja) zabrane ulaska u Saveznu Republiku Nemačku i ostale zemlje Šengenskog prostora. Šengen-zonu čine zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma koji predviđa slobodno kretanje ljudi i robe u okviru država potpisnica. Danas zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma čine gotovo sve zemlje Evropske unije (osim Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Kipra). Pored pomenutih, članice su i Norveška, Lihtenštajn, Island i Švajcarska, koje nisu članice EU. zabrana ulaska Nemačka advokat

Zemlje Šengen zone za koje se našim državljanima izriču zabrane su obično: Nemačka, Austrija, Švajcarska, Malta, Švedska, itd… Danas zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma čine gotovo sve zemlje Evropske unije (osim Hrvatske, Bugarske, Rumunije i Kipra). Pored njh, članice su i: Norveška, Lihtenštajn, Island i Švajcarska, kao zemlje koje nisu članice EU.

Pre svega, razlog izricanja zabrane ulaska u Nemačku je prekoračenje dužine dozvoljenog boravka (90 dana turističke posete). Nadalje, čest je slučaj i da naši državljani budu zatečeni da rade „na crno“. Takođe, neretko se desi da osuđenima za neko krivično delo uz zatvorsku kaznu bude određeno i proterivanje iz Nemačke.

Kada lice boravi u inostranstvu duže od dozvoljenog perioda, zabrana će mu obično biti izrečena na graničnom prelazu. Tom prilikom će automatski biti upisan u jednistveni Šengenski informacioni sistem (tzv. „SIS“). Period na koji će mu zabrana biti izrečena zavisi od toga koliko je prekoračio dužinu dozvoljenog boravka u inostranstvu. Osim toga, važno je i da li je lice radilo „na crno“ ili je učinio neko drugo krivično delo.

Ipak, bez obzira na razlog izricanja zabrane postoje zakonski uslovi kada ona može biti ukinuta, skraćena ili prostorno ograničena. Ovo znači da je moguće izdejstvovati brisanje zabrane za ostale zemlje Šengena, a da ona ostane važeća za SR Nemačku.

Dakle, ako imate sličan problem, predlažemo Vam da se obratite našoj kancelariji. Saslušaćemo Vaš problem i poučiti Vas o Vašim pravima. Ukoliko procenimo da za to ima osnova, zastupaćemo Vas pred nadležnim organima SR Nemačke sa kojima imamo uspešno razvijenu saradnju. zabrana ulaska Nemačka advokat