Advokat za naknadu štete

Naknada štete i postupak u slučaju nastanka štete proistekle iz saobraćajne nezgode je olakšana tim pre što je Zakonom o obaveznom osiguranju motornih vozila propisano obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. Ovakva vrsta osiguranja je osiguranje od autoodgovornosti. Advokat za naplatu osiguranja. Naplata stete advokat.

Članom 200. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da će se oštećenom licu, tj. licu koje je pretrpelo nematerijalnu štetu, isplatiti pravična novčana naknada u skladu sa intenzitetom i težinom povreda. Zakonom je propisano da će se pravična novčana naknada isplatiti u slučaju da oštećeni pretrpi: fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, smrti bliskog lica kao i za strah. Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju je propisano pod kojim uslovima oštećeni može da ostvari pravo na novčanu naknadu. Advokat za naknadu stete. Advokat za naplatu stete. Naknada stete advokat.