Advokat za porodično pravo

Jedno od najbitnijih, a u današnje vreme svakako i najosetljivijih dejstava bračne zajednice, je pitanje imovinskih odnosa. Imovina supružnika može biti posebna i zajednička, ali supružnici mogu svoje imovinske odnose urediti i na poseban način, tj. bračnim ugovorom. Podela imovine advokat. Imovina supruznika.

Jedan od najčešćih problema koji se javlja u praksi, a vezano je za prava deteta koja opet proističu iz obaveza roditelja, je pitanje izdržavanja deteta od strane roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo. Naime, sud će presudom obavezno odlučiti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Alimentacija advokat. Advokat za naplatu alimentacije.

Postoje dva načina da se sprovede razvod braka. Jedan, znatno lakši i brži je sporazumni razvod braka. Kod ovakvog postupka supružnici zaključuju predlog sporazuma koji podnose sudu i ti postupci se, po pravilu, okončavaju na jednom ročištu. Ono što je bitno jeste da se ispoštuje forma ovakvog sporazuma, tj. da supružnici u njemu postignu saglasnost u pogledu raspodele zajedničke imovine supružnika i vršenja roditeljskog prava. Razvod braka advokat. Advokat za razvod braka.

Predbračni ugovor, što je ustaljeni žargonski naziv, ili bračni ugovor, što je termin važećeg Porodičnog zakona iz 2005. godine, predstavlja ugovor kojeg zaključuju supružnici pre ili nakon zaključenja braka, a njegov cilj je regulisanje isključivo imovinskih odnosa supržnika tokom trajanja braka i/ili po prestanku braka. Predbračni ugovor advokat. Advokat za predbracni ugovor.